Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sáu yêu cầu cho đoạn văn hoàn chỉnh trong bài luận tiếng Anh

Trong các bài luận học thuật như IELTS Writing, câu mở đoạn và ví dụ thực tế là hai trong số những yếu tố tạo nên đoạn văn.

Một đoạn văn hoàn chỉnh trong bài luận tiếng Anh học thuật cần có:

1. Có một nội dung hoặc mục đích duy nhất

Yêu cầu đầu tiên của một đoạn văn chỉnh là chỉ có một nội dung hoặc mục đích duy nhất.

Ví dụ bạn có thể dành cả đoạn văn để nói về xu hướng chọn du học hoặc những tác động tích cực của việc đi du học.

2. Câu mở đoạn

Mở đoạn kéo dài một câu và đóng vai trò tóm tắt ý chính của toàn bộ đoạn văn đó. Ví dụ nếu bạn muốn dành toàn bộ đoạn văn để chỉ ra điểm tích cực của việc đi du học, câu mở đoạn của bạn có thể là: Studying abroad in developed countries has two main benefits for students, including improving their academic knowledge and developing their non-academic skills. Các câu văn tiếp theo sẽ phân tích cụ thể hơn hai lợi ích này.

Ảnh minh họa: Write Hacked

Ảnh minh họa: Write Hacked

3. Lập luận

Lập luận có nghĩa là bạn sẽ giải thích cụ thể hơn những điểm chính đã nhắc đến ở câu mở đoạn. Các lập luận không cần tuân thủ một độ dài nhất định nào.

Ví dụ về hai câu lập luận cho chủ đề du học (theo câu mở đoạn ở phần trên): First, because students are able to access a world-class education, they can significantly enhance their learning achievements. Second, as a result of living independently in a foreign country, students will strengthen other life skills such as time and personal finance management.

4. Ví dụ thực tế

Ví dụ thực tế có tác dụng chứng minh rằng lập luận của bạn đã xảy ra ngoài thực tế chứ không chỉ là những phân tích về mặt lý thuyết. Ví dụ thực tế có thể được phát triển từ kinh nghiệm cá nhân, xu hướng xã hội, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, câu nói nổi tiếng của danh nhân hoặc thống kê chính thức của chính phủ.

Một ví dụ thực tế cho tác động tích cực của việc đi du học có thể là: A recent survey shows that Vietnamese students who obtain a degree from a developed country can earn much higher than those who do not, mostly because of the outstanding non-academic skills that they demonstrate.

5. Phản biện hoặc quan điểm cá nhân

Kỹ năng phản biện sẽ giúp điểm bài luận của bạn tăng lên rất nhiều. Phản biện có nghĩa là bạn đánh giá lại chính lập luận của mình trước đó. Vì giới hạn thời gian của các bài thi học thuật, đôi khi bạn có thể gộp phản biện và quan điểm cá nhân thành một phần bằng cách bắt đầu bằng những cụm từ như In my opinion hoặc In my view.

Ví dụ về một câu phản biện cho tác động tích cực của việc đi du học có thể là: However, in my opinion, not all students who study abroad will excel in their academic and non-academic career, because this excellence requires substantial character and not just an educational degree from a developed country.

6. Câu kết đoạn

Câu kết đoạn là một yếu tố không nhất thiết phải xuất hiện ở tất cả đoạn văn. Nếu bạn có viết một câu kết đoạn, hãy đảm bảo rằng nó không trùng lặp nội dung với câu mở đoạn.

Ví dụ một câu kết đoạn cho chủ đề tác động tích cực của việc đi du học có thể là: In other words, although studying abroad is beneficial for some students, it may not be beneficial for others.

Ví dụ một đoạn văn hoàn chỉnh:

Studying abroad in developed countries has two main benefits for students, including improving their academic knowledge and developing their non-academic skills. First, because students are able to access a world-class education, they can significantly enhance their learning achievements. Second, as a result of living independently in a foreign country, students will strengthen other life skills such as time and personal finance management. A recent survey shows that Vietnamese students who obtain a degree from a developed country can earn much higher than those who do not, mostly because of the outstanding non-academic skills that they demonstrate. However, in my opinion, not all students who study abroad will excel in their academic and non-academic career, because this excellence requires substantial character and not just an educational degree from a developed country. In other words, although studying abroad is beneficial for some students, it may not be beneficial for others.

Nguyễn Mai Đức

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0