Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thử thách chọn từ đồng nghĩa và trái nghĩa giúp nâng điểm IELTS

Trong bài IELTS Writing Task 1, bạn không thể chỉ dùng từ 'increase' để mô tả xu hướng tăng. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ.

Nguyễn Mai Đức

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0