Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Tight-fisted

Keo kiệt, chặt chẽ về tiền bạc

Ví dụ: My parents are very tight-fisted with money. (Bố mẹ tôi rất chặt chẽ về tiền bạc.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-2-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0