Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Two-faced

Hai mặt, giả dối

Ví dụ: If you’re going to be two-faced. I’m not going to be your friend anymore. (Nếu cậu cứ tiếp tục giả dối như vậy, tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-38-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-3-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0