Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Full of beans

Hăng hái, sôi nổi, phấn chấn

Ví dụ: I’ve never met anyone so full of beans before breakfast. (Tôi chưa bao giờ gặp ai phấn chấn trước khi ăn sáng.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-58-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-5-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0