Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Hen-pecked

Nghe lời vợ, không có chính kiến

Ví dụ: He was a hen-pecked husband who never dare to contradict his wife. (Anh ta là một tên chồng nghe lời vợ, người không dám làm gì trái ý vợ.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-6-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0