Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Light-fingered

Khéo tay, nhanh tay

Ví dụ: Which goods are most often targeted by light-fingered customers? (Mặt hàng nào thường được lựa chọn bởi các khách hàng khéo tay?)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-88-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-8-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0