Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát động đợt thi đua đặc biệt toàn ngành Xây dựng

Báo Lao Động13 tháng trước

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018  và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Xây dựng (29.4.1958 – 29.4.2018), thay mặt Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”

Đợt phát động với các nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Tích cực hưởng hứng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức các phong trào thi đua tại cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng năm 2017 - 2018 và kế hoạch 5 năm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém ngay từ cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành.

T.CHÍ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0