Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đại tu nhà máy 1 tháng và lỗ tỷ giá, NT2 lãi quý III giảm 79% cùng kỳ

Người Đồng Hành13 tháng trước

(NDH) Lũy kế 9 tháng, mặc dù doanh thu thuần tăng 5% nhưng lợi nhuận sau thuế của NT2 vẫn giảm 43%, đạt gần 491 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm.

Quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NT2 đều giảm lần lượt 25% và 79%, đạt 1.137 tỷ đồng và 34 tỷ đồng. EPS tương ứng 100 đồng.

Trong quý, NT2 tiến hành đại tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 từ ngày 1/9 đến ngày 3/10, vượt tiến độ 6 ngày. Vì tiến hành đại tu nên ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Ngoài ra, chi phí tài chính trong quý này tăng tới 75% so với cùng kỳ, lên gần 121 tỷ đồng.

Đại tu nhà máy 1 tháng và lỗ tỷ giá NT2 lãi quý III giảm 79 cùng kỳ

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, mặc dù doanh thu thuần tăng 5% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 43%, đạt gần 491 tỷ đồng. Theo kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 9 tháng, NT2 có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện lên tới 237 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ năm trước. Lãi vay lại giảm 21%, chỉ còn 93 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, NT2 có 1.058 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 3.141 tỷ đồng vay dài hạn. Toàn bộ khoản vay này là NT2 vay từ Hermes, Cir, Nexi và Citibank, được Chính phủ bảo lãnh. Lãi suất được tính theo Eurinbor 6 tháng/lần và Linor 6 tháng/lần cộng cho các khoản lãi suất điều chỉnh. Tổng nợ gốc của khoản vay tại ngày 30/9 lần lượt là 89,6 triệu USD và 81,1 triệu Euro.

Cũng tại ngày 30/9, NT2 có 1.091 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, công ty có 131 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, thời hạn dưới 3 tháng với lãi suất 5 - 5,5%/năm.

Ngày 19/9 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền cho năm 2017, tương ứng số tiền chi trả gần 289 tỷ đồng.

Khổng Chiêm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0