Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Dàn nghệ sĩ sau hào quang 'Tam Quốc diễn nghĩa' 1994

"Gia Cát Lượng" Đường Quốc Cường đạt nhiều thành công sau bi kịch gia đình, "Tào Tháo" Bào Quốc An giải nghệ do tuổi già sức yếu.

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994

Tôn Nhạn Quân (Lưu Bị)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-1

Bào Quốc An (Tào Tháo)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-2

Ngô Hiểu Đông (Tôn Quyền)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-3

Đường Quốc Cường (Khổng Minh)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-4

Lục Thụ Minh (Quan Vũ)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-5

Lý Tĩnh Phi (Trương Phi)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-6

Trương Sơn (Triệu Tử Long)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-7

Ngụy Tông Vạn (Tư Mã Ý)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-8

An Á Bình (Mã Siêu)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-9

Hồng Vũ Trụ (Chu Du)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-10

Trương Quang Bắc (Lã Bố)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-11

Lý Pha (Đổng Trác)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-12

Trần Hồng (Điêu Thuyền)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-13

Hà Tình (Tiểu Kiều)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-14

Triệu Việt (Tôn Thượng Hương)

dan-nghe-si-sau-hao-quang-tam-quoc-dien-nghia-1994-15

Vương Phù Lâm (tổng đạo diễn)

Nghinh Xuân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0