Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án bài toán 'khối lập phương' của học sinh lớp 5

Có người cho rằng bài toán 'khối lập phương' trong đề thi quốc tế này quá đơn giản, trong khi đó, một số khác không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Trên mỗi mặt của khối lập phương ABCD.EFGH, Mary đều viết một số. Sau đó, với mỗi đỉnh của khối lập phương, cô ấy đã cộng các số được điền trên ba mặt của khối lập phương có cùng đỉnh đó (ví dụ, với đỉnh B, cô ấy cộng các số được viết ở mặt BCDA, BAEF và BFGC). Biết rằng các kết quả mà Mary nhận được sau khi cộng ở đỉnh C, D và E lần lượt là 14, 16 và 24. Hỏi kết quả mà Mary nhận được ở đỉnh F là bao nhiêu?

dap-an-bai-toan-khoi-lap-phuong-cua-hoc-sinh-lop-5

Đáp án: 22.

Nhận thấy tổng số ứng với đỉnh C và đỉnh E chính là tổng 6 số viết trên 6 mặt hình lập phương và bằng 14 + 24 = 38.

Tổng các số ứng với đỉnh D và F cũng bằng tổng 6 số ở 6 mặt và bằng 38. Nên tổng các số trên ba mặt kề với F bằng 38 - 16 = 22.

Trần Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0