Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án bài toán xác suất trong đề thi chọn học sinh giỏi Mỹ

Rất ít người đưa ra được đáp án chính xác cho bài toán xác suất nằm trong đề thi chọn học sinh giỏi Mỹ.

Đề bài:

Melinda có 12 quyển sách trong đó có 3 quyển sách Toán. Cô xếp sách lên một chiếc kệ có 3 ngăn, một ngăn xếp 3 quyển sách, một ngăn xếp 4 quyển sách, một ngăn xếp 5 quyển sách.

Nếu Melinda xếp sách một cách ngẫu nhiên, xác suất để 3 quyển sách Toán được xếp vào cùng một ngăn là bao nhiêu?

dap-an-bai-toan-xac-suat-trong-de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-my

Ảnh minh họa

Đáp án: 3/44

Ngăn thứ nhất có 3 quyển, số cách xếp 3 quyển sách Toán vào ngăn này là3C3 = 1.

Ngăn thứ hai có 4 quyển, số cách xếp 3 quyển sách Toán vào ngăn này là 4C3 = 4.

Ngăn thứ ba có 5 quyển, số cách xếp 3 quyển sách Toán vào ngăn này là 5C3 = 10.

Số cách xếp 3 quyển sách Toán vào dãy 12 quyển sách là 12C3 = 220.

Từ đó suy ra, xác suất để 3 quyển sách Toán được xếp vào cùng một ngăn là (10 + 4 + 1 )/220 = 3/44.

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1