Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đề xuất quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng

Báo Công Thương21 tháng trước

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đề xuất quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng

Dự thảo Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý đối với các hoạt động sau: Chuyển tiền; thu hộ; phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Thỏa thuận làm đại lý phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bên đại lý chỉ được làm đại lý đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà bên giao đại lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Chuyển tiền; thu hộ; phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Công ty tài chính được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô được làm đại lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được làm đại lý đối với các hoạt động: Thu hộ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0