Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Diễn tả cảm xúc 'vui sướng tuyệt trần' trong tiếng Anh

Để nói về niềm hạnh phúc vô biên hay nỗi buồn tột độ, bạn có thể dùng nhiều cách diễn đạt trong tiếng Anh.

Thùy Linh - Word Perfect English

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0