B. Is là đáp án đúng

VnExpress1 tháng trước

Giải thích: Cấu trúc to be + going to trong câu hỏi, to be sẽ được đảo lên làm trợ động từ trong câu. Bên cạnh đó chủ ngữ your brother (anh trai của bạn) ám chỉ ngôi thứ 3, nên to be chia thành Is.

b-is-la-dap-an-dung

2.-… you going to see the movie?

-Yes. I…

A. Do/ am

B. Are / are

C. Are /am

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay