C. Are /am là đáp án đúng

VnExpress1 tháng trước

Giải thích: Áp dụng cấu trúc tương lai gần (going to) thể nghi vấn: Be (am/is/are) + Chủ ngữ + going to + Động từ nguyên thể.

c-are-am-la-dap-an-dung

3. My friend… a birthday party next week.

A. Is going to has

B. Going to have

C. Is going to have

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay