C. Is going to have là đáp án đúng

VnExpress1 tháng trước

Giải thích: Sử dụng cấu trúc tương lai gần thể khẳng định: Chủ ngữ + Be (am/is/are) + going to + Động từ nguyên thể.

c-is-going-to-have-la-dap-an-dung

4. I can see a lot of gray clouds in the sky. I think it… rain soon.

A. Is going to

B. Goes to

C. Going to

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay