A. Is going to là đáp án đúng

VnExpress2 tháng trước

Giải thích: Sử dụng cấu trúc tương lai gần thể khẳng định.

a-is-going-to-la-dap-an-dung

5. -When… they… arrive?

-I’m not sure.

A. Do / go to

B. Will / going to

C. Are / going to

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay