C. Are / going to là đáp án đúng

VnExpress2 tháng trước

Giải thích: Sử dụng cấu trúc tương lai gần trong câu hỏi: Từ để hỏi (what, where, how… ) + Be (am/is/are) + Chủ ngữ + going to + Động từ nguyên thể?.

c-are-going-to-la-dap-an-dung

6. -… they going to be here soon?

- No. they…

A.Are / aren‘t

B. Do / not

C. Are / won‘t

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay