A. Are / aren’t là đáp án đúng

VnExpress2 tháng trước

Giải thích: Sử dụng cấu trúc tương lai gần thể nghi vấn: Be (am/is/are) + Chủ ngữ + going to + Động từ nguyên thể.

a-are-arent-la-dap-an-dung

7. What time are you going to… for the airport?

A. Leaving

B. Leave

C. Leaves

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay