Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hà Nội xây dựng bộ máy chính quyền các cấp liêm chính, phục vụ nhân dân

Hà Nội Mới10 tháng trước

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 44/CTr-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, UBND thành phố đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp liêm chính, phục vụ nhân dân...

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của kế hoạch hằng năm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm kịp thời và hiệu quả…

Khánh Thu

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0