Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Học tiếng Anh: Kỷ lục thức hơn 11 ngày của nam sinh 17 tuổi

Năm 1965, Randy Gardner đã thức suốt 264 giờ để phục vụ nghiên cứu khoa học, lập kỷ lục thế giới. Xem video để biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người không ngủ và điền từ vào chỗ trống.

Phần 1

In 1965, 17-year-old high school student, Randy Gardner stayed …(1)… for 264 hours. That’s 11 days to see how he’s …(2)… without sleep. On the second day, his eyes stopped …(3)… Next, he lost the ability to …(4)… objects by touch. By day three, Gardner was …(5)… and uncoordinated. At the end of the …(6)…, he was struggling to concentrate, had trouble with short-term …(7)…, became paranoid, and started hallucinating. Although Gardner recovered without …(8)…psychological or physical damage, for others, losing shuteye can …(9)… in hormonal imbalance, illness, and, extreme cases, …(10)…

Từ mới:

uncoordinated: các bộ phận không phối hợp hoạt động

paranoid: chứng hoang tưởng

hallucinating: ảo giác

shuteye (shut-eye): giấc ngủ

hormonal imbalance: mất cân bằng hormone

Phiêu Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0