Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Học tiếng Anh: Nước lên tiếng

Con người ngày càng tác động xấu đến thiên nhiên và không thực sự trân trọng nguồn nước. Hãy nghe nước lên tiếng về nỗi lòng của mình và điền từ vào chỗ trống.

I am water. To …(1)…I am simply just there. I’m something they just take for …(2)… But there is only so much of me. And more and more of them every …(3)…day. I start as rain in the …(4)… Flow to the rivers and …(5)… And end up in the …(6)… Then the …(7)…begins again. And it will take me 10.000 years to get …(8)…to the state I am in now.

But to humans? I’m just water. Just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage …(9)…over me? Like they do over everything else? That’s always an …(10)… But it’s not the only …(10)…

Phiêu Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0