Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hội nghị Trung ương 5: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Báo Chính Phủ5 tháng trước

(Chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc với việc ban hành ba Nghị quyết: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". -

Trong 4 nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5, có tới 3 nội dung liên quan đến kinh tế và Hội nghị đã ban hành ba Nghị quyết về các nội dung này. Điều đó cho thấy Đảng ta đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ chiến lược giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới.

Hội nghị Trung ương 5 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Hội nghị Trung ương 5 ban hành ba Nghị quyết: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Ảnh: VGP

Kinh tế thị trường định hướng XHCN với những nội hàm gắn với thời cuộc

Ở tầm vĩ mô, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, định nghĩa về "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ở nước ta được Trung ương thống nhất "là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"."

Đáng chú ý, trong định nghĩa này, Trung ương đã làm rõ thêm nội hàm về "tính hiện đại và hội nhập quốc tế", thể hiện ở chỗ: Kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn 30 năm đổi mới; có hệ thống pháp luật, các thiết chế, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với thị trường và các nền kinh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường được xác định và thực hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực phổ biến của thế giới đương đại.

Nền kinh tế ấy vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường nhưng vẫn bảo đảm những yếu tố nhân văn của thể chế xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở khía cạnh "lấy con người làm trung tâm, vì mọi người và do con người; phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển".

Trung ương xác định "xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững" và phải đi đôi với đổi mới, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ của toàn hệ thống chính trị; xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện suốt nhiệm kỳ khoá XII như Tổng Bí thư đã nêu trong phát biểu bế mạc, có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ban hành chính sách tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trên cơ sở đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính và cải cách tư pháp; về tận dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế và năng lực kiến tạo sự phát triển của Nhà nước... Đây cũng chính là những trọng tâm mà Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã và đang nỗ lực triển khai trong suốt thời gian qua kể từ khi được Quốc hội khóa XIV bầu ra.

Một điểm đáng chú ý nữa là với tinh thần thẳng thắn nhìn vào thực tế khách quan, Hội nghị Trung ương lần này đã đề cập đến nhiều vấn đề còn những vướng mắc, bức xúc trong thời gian qua để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục như: Kiểm soát nợ công; xử lý nợ xấu; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này; đổi mới công tác phân bổ các nguồn lực của Nhà nước thực sự theo tín hiệu và cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng "xin-cho", chủ quan, duy ý chí...

Hội nghị Trung ương 5 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Hội nghị Trung ương 5 xác định, đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0