Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

HSC quý III lãi 136 tỷ đồng, 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm

Người Đồng Hành13 tháng trước

(NDH) Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng tài sản HSC đạt 4.794 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Kết thúc quý III/2017, HSC đạt doanh thu hơn 341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 169 tỷ đồng; tăng lần lượt 49% và 66% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong cơ cấu doanh thu kỳ này của HSC, doanh thu môi giới đạt 117,4 tỷ đồng, tăng 14,7%. Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVPTL) là hơn 96 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Lãi từ cho vay các khoản phải thu cũng tăng 25% lên hơn 116 tỷ đồng.

HSC quý III lãi 136 tỷ đồng 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HSC ghi nhận doanh thu 870 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 86% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt xấp xỉ 368 tỷ đồng, tăng 61% và hoàn thành 102% kế hoạch cả năm 2017.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng tài sản HSC đạt 4.794 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Về cơ cấu doanh thu 9 tháng 2017, hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu của HSC. Theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt trên 327 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 37% tổng doanh thu của HSC.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt trên 307 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC. Doanh thu từ hoạt động tự doanh trong 9 tháng năm 2017 tăng 280% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt gần 194 tỷ đồng, nâng mức đóng góp từ 9% cùng kỳ 2016 lên 22% vào tổng doanh thu của HSC.

Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp có sự tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ năm 2016, ghi nhận 30 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ năm 2016).

Bình An

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0