Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Hà Nội Mới15 tháng trước

(HNM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó sẽ bao gồm đánh giá chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong thời gian qua như công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề môi trường của các dự án FDI, thu hút FDI vào cơ sở hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao; dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước về FDI, hỗ trợ nguồn lực đầu vào cho FDI; quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian tới…

Đầu tư nước ngoài đã trở thành một khu vực phát triển năng động, đóng góp tích cực vào các thành tựu tăng trưởng, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội, khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước...

Tuy nhiên, đánh giá chung thì khu vực đầu tư nước ngoài còn tồn tại một số hạn chế, bất cập; hiệu quả tổng thể vốn đầu tư nước ngoài chưa cao, giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi giá trị thấp; mục tiêu thu hút công nghệ chưa đạt yêu cầu, hiệu ứng lan tỏa của khu vực đầu tư nước ngoài sang khu vực khác của nền kinh tế còn hạn chế... Do đó, việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài 30 năm qua trước những bối cảnh hiện nay được cho là hết sức cần thiết.

HNM

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0