Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Nhân viên vườn thú Trung Quốc kéo đuôi, cưỡi hổ

Ban quản lý vườn thú tại Quế Dương (Quý Châu) đang tiến hành điều tra hành vi có tính lạm dụng vật nuôi của nhân viên nơi đây.

People's Daily China

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0