Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Nhập khẩu thuốc BVTV có xu hướng giảm

Nông Nghiệp15 tháng trước

Theo số liệu Cục BVTV cung cấp, số lượng nhập khẩu thuốc BVTV vào Việt Nam có chiều hướng giảm trong nhưng năm gần đây.

Cụ thể, năm 2014 nhập khẩu 116.582 tấn thành phẩm (773.801 triệu USD); Năm 2015 nhập khẩu 127.728 tấn thành phẩm (735.339 triệu USD); Năm 2016 nhập khẩu 114.514,7 tấn thành phẩm (643,226 triệu USD); 6 tháng đầu năm 2017 nhập khẩu 55.191,7 tấn thành phẩm (513.834 triệu USD).

ĐẠI TỪ

ĐẠI TỪ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0