Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

NTP: Lãi ròng tăng 83% trong quý III/2017

Lợi nhuận sau thuế quý III/2017 của NTP đạt gần 161 tỷ đồng, tăng vọt trên 83% so với cùng kỳ năm 2016.

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, theo đó lãi ròng tăng tới 83,3% và đạt gần 161 tỷ đồng so với mức 87,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, theo NTP là do việc phát hành tăng vốn tại công ty liên kết - NTP phía Nam đã tạo ra thặng dư vốn cổ phần và ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận sau thuế trong báo cáo hợp nhất.

Cụ thể, doanh thu quý III/2017 của NTP đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận gộp đạt 421 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 170,9 tỷ đồng, tăng 75%.

Lợi nhuận khác âm 554 triệu đồng, tăng so với mức âm 68 triệu đồng cùng kỳ 2016.

Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 3.338 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ 2016 và đạt gần 80% so với kế hoạch năm.

Tổng tài sản của NTP tính đến hết quý III/2017 đạt 4.133 tỷ đồng, tăng gần 21% so với đầu năm 2017.

Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 2.091 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, NTP muốn nới room ngoại lên 100% khi cổ đông lớn là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co.,Ltd đã thoái thành công hơn 21 triệu cổ phần, tương ứng gần 24% vốn tại NTP trong tháng 10/2017.

Theo đó, NTP quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/11/2017 bàn về việc nới room ngoại lên mức 100%; thay đổi cơ cấu quản trị Công ty theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Đồng thời miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát; quyết định số lượng thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT....

Trên thị trường, thị giá của NTP có biến động trong tuần qua khi ngày 12/10 ở mức 71.900 đồng/cổ phần tăng lên 74.000 đồng/cổ phần ngày 17/10. Trong phiên giao dịch sáng ngày 20/10, thị giá của NTP đang xoay quanh mức 74.000 đồng/cổ phần.

Hoàng Anh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0