Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Núi lửa trên biển duy nhất của New Zealand

White Island là núi lửa trên biển hoạt động mạnh nhất New Zealand, hoạt động chính ở đây là du lịch khám phá và nghiên cứu khoa học.

Video: CNN

Video: CNN

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0