Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Robot Trung Quốc dạy đồng loại học học tiếng người

Baidu tạo ra một robot có thể dạy ngôn ngữ cho các người máy khác, đồng thời mở ra khả năng hiểu ngôn ngữ con người ở mức độ rất phức tạp.

Hòa Việt (Video: Futurism)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0