Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sacombank đề xuất lương HĐQT và Ban kiểm soát 20 tỷ năm 2016 và 18 tỷ năm 2017

Báo Lao Động3 tháng trước

Hội đồng quản trị Sacombank vừa trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là 20 tỷ đồng, bằng 50% mức chi của năm 2015. Và năm 2017 là 18 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, 2016 vào ngày 30/6/2017. Theo Dự thảo tài liệu họp nhằm chuẩn bị cho ĐHĐCĐ, liên quan đến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và 2016, Hội đồng quản trị Sacombank sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung như sau: Thứ nhất, theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015, ĐHĐCĐ đã thống nhất phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 là 40 tỷ đồng. Mức chi thực tế thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 là 39,9 tỷ đồng. Thứ hai, năm 2016, vì lý do khách quan, Sacombank chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nên mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 chưa được trình để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tờ trình của Sacombank gửi tới các cổ đông cho biết năm 2016 là năm đầu tiên từng bước triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, với mục tiêu ổn định và tăng trưởng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hệ thống mạng lưới sau sáp nhập được mở rộng, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, vì vậy, khối lượng và áp lực công việc trong công tác quản trị ngân hàng diễn ra tương đối lớn. Vì vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 bằng 50% mức chi của năm 2015 tương ứng với số tiền là 20 tỷ đồng. Đối với năm 2017, nhằm tiếp tục duy trì và bảo đảm ổn định các mặt hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định cũng như từng bước triển khai thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, HĐQT Sacombank đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 là 18 tỷ đồng.

L.Hương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0