Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật và thực hiện "Năm kỷ cương hành chính"

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2017. Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố.

Đoàn sẽ kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; một số doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đối tượng kiểm tra cũng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Nội dung kiểm tra về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 3-2-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp... Ngoài ra còn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ; thành lập Đoàn kiểm tra công vụ để kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị mình và cấp dưới trực thuộc...

Phong Thu

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0