Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thị trường trái phiếu: Sẵn sàng hội nhập

Báo Công Thương21 tháng trước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Thị trường trái phiếu: Sẵn sàng hội nhập

Trái phiếu thu hút được nhiều nhà đầu tư

Thị trường TPCP đã có bước phát triển ấn tượng cả về quy mô và chất lượng với tổng giá trị niêm yết đạt 930.528 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2016). Thanh khoản thị trường ngày càng cải thiện với tổng giá trị giao dịch năm 2016 tăng mạnh 73,84% so với năm 2015, giá trị giao dịch bình quân đạt 6.353 tỷ đồng/phiên.

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho thị trường TPCP đến nay đã được hoàn thiện với 3 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Quyết định của Bộ Tài chính và 1 Thông tư liên tịch… Các đơn vị vận hành thị trường cũng thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy như: Từng bước phát triển các nhà tạo lập thị trường, phát triển sản phẩm mới, phát triển nghiệp vụ Repo (mua bán lại TPCP), hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin... Tuy nhiên, để thị trường TPCP phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập vẫn cần phải tiếp tục có giải pháp thúc đẩy cả về quy mô và chất lượng; bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý và các cơ chế, kỹ thuật giao dịch.

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước, mục tiêu Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC nhằm từng bước thiết lập lộ trình triển khai các cơ chế, kỹ thuật giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó phục vụ tốt hơn nhà đầu tư; thực hiện các chiến lược kinh doanh đa dạng, bảo đảm sự tăng trưởng ổn định, bền vững, sẵn sàng hội nhập với thị trường trái phiếu khu vực; thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, Thông tư 10/2017/TT-BTC đã bổ sung quy định TPCP tương đương có thể chuyển giao thành TPCP niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và được sử dụng để thanh toán thay cho TPCP gốc trong giao dịch nếu không có đủ TPCP gốc để thanh toán; TPCP tương đương có thể chuyển giao được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. Ngoài ra, thông tư này cũng đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung cụ thể quy định về phân loại thành viên thị trường, niêm yết và quản lý giao dịch, công bố thông tin… đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường.

Sau khi ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 từng bước hội nhập với khu vực; ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (hiện Đề án Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang được xây dựng). Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mua lại TPCP trước hạn tại thị trường trong nước, đánh giá lại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP để sửa đổi, trong đó sẽ nghiên cứu cơ chế cho vay TPCP để hỗ trợ thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

Song song với hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Tài chính sẽ điều hành thị trường trái phiếu theo hướng tăng cường phối hợp với chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; thí điểm phát hành TPCP có lãi suất thả nổi từ quý II/2017, tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn dài 20, 30 năm; đưa sản phẩm phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động, chuyển chức năng thanh toán TPCP sang Ngân hàng Nhà nước trong quý I/2017; xây dựng cơ sở dữ liệu để phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm củng cố việc công bố thông tin trên thị trường này.

Mục tiêu Chính phủ đặt ra trong năm 2017 là huy động vốn trên thị trường trái phiếu đạt khoảng 294.000 tỷ đồng, trong đó, huy động TPCP 250.000 tỷ đồng, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 34.395 tỷ đồng, trái phiếu chính quyền địa phương từ 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Lan Ngọc

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0